Тргнувајќи од оценката за придонесот на истакнати поединци - градежни конструктори од Република Македонија во остварувањето на програмските и статуарните цели на ДГКМ, креативната примена на конструктерските знаења и техничко-технолошките достигнувања и, преку тоа, промовирањето и зајакнувањето на општествената позиција на градежното конструкторство, како и генерално, за досегашниот развој на друштвото на градежните конструктори на Македонија, Собранието на ДГКМ доделува назив Заслужен член на ДГКМ.Називот Заслужен член на ДГКМ се доделува само на градежни конструктори, државјани на Република Македонија. Називот Заслужен член на ДГКМ се доделува за прв пат по повод на 25-годишнината на ДГКМ(1796-2001).

Заслужни членови на ДГКМ се:

 • Проф. д-р Александар АНГЕЛОВ, поранешен професор на Градежниот факултет на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје, прв претседател на ДГКМ
 • Проф. д-р Борис КОЉОЗОВ, поранешен професор на Градежниот факултет на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје
 • М-р Цветан ТАНЕВСКИ - ЦОНИ, поранешен директор на ГП ИЛИНДЕН и проект менаџер на ФЕНИ - Кавадарци, поранешен претседател на ДГКМ
 • М-р Живко ТАЛЕВСКИ, поранешен главен проектант за конструкции во МАКЕДОНИЈАПРОЕКТ - Скопје
 • Проф. м-р Драган ИВАНОВ, Градежен факултет на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје
 • Проф. д-р Санде АТАНАСОВСКИ, Градежен факултет на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје, поранешен претседател на ДГКМ
 • Сашко СТРЕЗОВСКИ, дипл.град,инж., директор на ПЕЛАГОНИЈАПРОЕКТ Скопје, поранешен генерален секретар на ДГКМ
 • Проф. д-р Тихомир НИКОЛОВСКИ, Градежен факултет на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје, поранешен претседател на ДГКМ
 • Проф. Станислав Миловановиќ, Градежен факултет на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје
 • Проф. Голубка Нечевска-Цветановска, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС), Универзитет "Св.Кирил и Методиј" Скопје
 • Благоја ДОНЧЕВ, дипл.град,инж., генерален директор на АДИНГ, Скопје