2001

Зоран Ракиќевиќ

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

СЕИЗМИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ЗГРАДИ СО ПАСИВНИ СИСТЕМИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КРУТОСТА И ПРИГУШУВАЊЕТО

Петар Цветановски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

МОДЕЛ НА ГРАНИЧНА СОСТОЈБА-КРИТИЧНА ТЕМПЕРАТУРА ВО АНАЛИЗАТА НА ПОЖАРНАТА ОТПОРНОСТ НА ЧЕЛИЧНИТЕ КОНСТРУКЦИИ

Трифун Паскалов, Вукан Њагуљ, Ѓеорги Шелев, Вера Пилиповиќ и Владимир Чорбески

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
посебно признание на ДГКМ за главниот проект на конструкцијата на објектот:

МОСТ ПРЕКУ АКУМУЛАЦИЈАТА “КОЗЈАК” КАЈ СЕЛО ЗДУЊЕ

Предраг Гавриловиќ, Голубка Н. Цветановска, Коста Талаганов, Никола Мијиќ, Роберта Петрушевска, Благојче Стојановски, Елена Ѓорѓиевска

за главниот проект на конструкцијата на објектот:

КОНСТРУКЦИЈА НА ЦРКВАТА “СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН” - ПЛАОШНИК - ОХРИД

2002

Лидија С. Крстевска

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

РАЗВОЈ И ПРИМЕНА НА НЕЛИНЕАРНИ МИКРОМОДЕЛИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА СЕИЗМИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ РАМКОВНИ КОНСТРУКЦИИ СО ИСПОЛНА ОД НЕАРМИРАНА И АРМИРАНА ЅИДАРИЈА

Виолета Мирчевска

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

3Д НЕЛИНЕАРЕН МОДЕЛ ЗА СТАТИЧКА И ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА НА НАСИПНИ БРАНИ

Мери Цветковска

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ОДНЕСУВАЊЕ НА АРМИРАНОБЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛИНИСКИ НОСАЧИ ВО УСЛОВИ НА ПОЖАР

Петар Караѓорѓев

за изведбата на конструкцијата на објектот:

МОСТ ПРЕКУ АКУМУЛАЦИЈАТА “КОЗЈАК” КАЈ СЕЛО ЗДУЊЕ

2003

Станислав Миловановиќ, Санде Атанасовски, Грозде Алексовски, Сергеј Чурилов

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за главниот проект на конструкцијата на објектот:

КОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ХОТЕЛОТ “ЕПИНАЛ“ ВО БИТОЛА

Михаил Гаревски, Вероника Шендова, Благојче Стојаноски

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за главниот проект на конструкцијата на објектот:

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОНСТРУКЦИЈА НА ПРАВОСЛАВНИОТ СОБОРЕН ХРАМ “СВ. БОГОРОДИЦА” ВО СКОПЈЕ

Сребро Томов, Љупчо Димитриевски, Гарет Еванс, Саша Живадиновиќ

посебно признание на ДГКМ за главниот проект на конструкцијата на објектот:

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЗАШТИТА НА КОСИНИТЕ ОД ЕРОЗИЈА СО ПРИМЕНА НА FORTRAC 3D И BIOMAC S/C НА АВТОПАТОТ Е75 ОД НЕГОТИНО ДО Д.КАПИЈА ФАЗА 3, ДЕЛНИЦА ОД КМ 116+990 ДО 123+521

Миодраг Маниќ

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

МОДЕЛИ ЗА ЕМПИРИСКО СКАЛИРАЊЕ НА ФУРИЕВИ СПЕКТРИ ВРЗ БАЗА НА СИЛНИТЕ ДВИЖЕЊА ДОБИЕНИ ВО ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА

Горан Марковски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ВЛИЈАНИЕ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ ТОВАРИ НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПРЕДНАПРЕГНАТИ АРМИРАНО-БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ТЕК НА ВРЕМЕ

Роберта Петрушевска-Апостолска

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ПРИМЕНА НА УЛТРАЈАКИ БЕТОНИ ВО ПРОЕКТИРАЊЕТО НА СЕИЗМИЧКИ ОТПОРНИ КОНСТРУКЦИИ

Горан Трендафилоски

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ГИС-ОРИЕНТИРАН МЕТОД ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА ВЕРОЈАТНОСНИ ЗЕМЈОТРЕСНИ СЦЕНАРИЈА

2004

Славејко Георгиев, Сребро Томов, Љупчо Димитриевски

АДГ Пелагонија – Скопје, ГЕИНГ - Кребс унд Кифер интернешнл и други ДОО
посебно признание на ДГКМ за изведбата на конструкцијата на објектот:

ИЗВЕДБА НА ЗАШТИТА НА КОСИНИТЕ ОД ЕРОЗИЈА СО ПРИМЕНА НА FORTRAC 3D И BIOMAC S/C НА АВТОПАТОТ Е75 ОД НЕГОТИНО ДО Д.КАПИЈА ФАЗА 3, ДЕЛНИЦА ОД КМ 116+990 ДО 123+521

Бисерка Димишковска

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ПРИЛОГ КОН АНАЛИЗАТА НА ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ РИЗИЦИ СО МОДЕЛИРАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

2005

Драги М. Дојчиновски

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ПРИЛОГ КОН АНАЛИЗАТА НА ГЛОБАЛНИТЕ ОШТЕТУВАЊА И ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА ПАТНИ СИСТЕМИ ВО УСЛОВИ НА ЗЕМЈОТРЕС