2006

Тодорка Самарџиоска

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

МЕТОДАТА НА ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ НА ИСПУКАНИ ПОРОЗНИ СРЕДИНИ: ЕДНО И ДВОФАЗЕН ТЕК И ТРАНСПОРТ

Илиос Вилос

Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола
за научно-истражувачкиот труд:

ПРИЛОГ КОН ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ГРАНИЧНАТА НОСИВОСТ НА ВРСКА СО ЧЕЛНА ПЛОЧА И ВИСОКОВРЕДНИ ЗАВРТКИ ОД ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Љубомир Ташков, Лидија Крстевска, Михаил Гаревски, Владимир Гоцевски*

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје* Хидро Квебек, Канада
за експериментално-истражувачкиот труд:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА СЕИЗМИЧКАТА СТАБИЛНОСТ НА ЅИДОВИ ОД ТУЛА ОД МАШИНСКАТА ЗГРАДА НА ХИДРОЕЛЕКТРАНАТА BEAUHARNOIS

Јавуз Екинчи

ЏЕСАШ, Скопје
за изведбата на конструкцијата на објектот:

ПОПРАВКА И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МОСТОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Санде Атанасовски, Зоран Десовски, Горан Марковски, Тодорка Самарџиоска, Виктор Михајлов, Коце Тодоров, Оливер Колевски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за главниот проект на конструкцијата на објектот:

ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА МОСТОВИТЕ НА ПАТНИОТ ПРАВЕЦ КАТЛАНОВО-ВЕЛЕС

2007

Грозде Алексовски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

МЕТОДОТ НА ХОМОГЕНИЗАЦИЈА ВО АНАЛИЗАТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ

Санде Атанасовски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за главниот проект на конструкцијата на објектот:

ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА МОСТОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ФАЗА LOT2

Михаил Гаревски, Благојче Стојаноски, Игор Ѓорѓиев

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје* Хидро Квебек, Канада
за главниот проект на конструкцијата на објектот:

ИЗГРАДБА НА СТАРИОТ СКОПСКИ ТЕАТАР СКОПЈЕ

Ѓоре Јованоски, Илија Марков, Томе Василевски

АДГ Бетон – Скопје
за изведбата на конструкцијата на објектот:

ИЗГРАДБА НА ВОДОЗАФАТНА КУЛА НА Х.С. „ЛИСИЧЕ“

2008

Федерико Мацолани, Кирил Граматиков, Рафаеле Ландолфо, Џанфранко Де Матеис, Љупчо Ташков, Лидија Крстевска, Љупчо Лазаров, Ѓорги Кокаланов, Елена Думова-Јованоска

за научно-истражувачкиот труд:

НУМЕРИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА НА ТРИ ТЕХНИКИ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ТРИ МОДЕЛА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ

ЏЕСАШ, Скопје

за изведбата на конструкцијата на објектот:

САНАЦИЈА И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МОСТОВИ И КОЛОВОЗНИ СТРУКТУРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Коста Антовски, Сашо Бардаковски, Гоце Димески, Коста Кочков

посебно признание на ДГКМ за изведбата на конструкцијата на објектот:

ИЗВЕДБА НА НОСИВАТА КОНСТРУКЦИЈА НА ЧЕЛИЧНИОТ ПАТЕН МОСТ ПРЕКУ РЕКА САВА КАЈ СРЕМСКА РАЧА

2010

Тони Аранѓеловски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ОДНЕСУВАЊЕ НА АРМИРАНО БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ВИСОКОЈАКОСЕН БЕТОН ПОД ДЕЈСТВО НА ПРОМЕНЛИВИ ТОВАРИ ВО ТЕК НА ВРЕМЕ

ДГТ „ЖИКОЛ“-СТРУМИЦА

за изведбата на конструкцијата на објектот:

ПЛОШТАД СО ПОДЗЕМНИ СООБРАЌАЈНИЦИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-СТРУМИЦА