2016

Горан Јекиќ

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ОШТЕТУВАЊА НА КОНСТРУКЦИИ ОД ВИСОКОГРАДБАТА ПРЕКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЕДЕН СЕТ МОДАЛНИ ПАРАМЕТРИ

Соња Черепналковска

Институт за стандардизација на Република Македонија
за научно-истражувачкиот труд:

MODEL OF PROMOTING AN INTEGRATED RISK-BASED MANAGEMENT SYSTEM

Зоран Милутиновиќ, Радмила Шалиќ

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

РЕГИОНАЛНИ ХАРМОНИЗИРАНИ КАРТИ НА СЕИЗМИЧКИ ХАЗАРД

Емил Кочовски, Љупче Колев, Елена Поповска, Денис Поповски*

ДГТ „ЖИКОЛ“, Струмица
* Градежен факултет - Скопје, УКИМ, Скопје
за главниот проект на конструкцијата на објектот:

ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОДУЛАРНО ДОМУВАЊЕ

Томе Тромбев, Љубиша Чаушевски, Златко Самарџиоски, Тони Јовановски

Монтинг инженеринг, Битола
за конструкција на:

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА СО ЛАНСИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНАТА КОНСТРУКЦИЈА НА ТРИ СПРЕГНАТИ МОСТОВИ ВО РАМКИТЕ НА ХИДРОТЕХНИЧКИОТ ПРОЕКТ DEVOL HYDRO POWER, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

2017

Тодороски Горан, Сточјески Никола, Серафимовски Андреа

за конструкција на:

ИЗВЕДБА НА КРОВОТ И ФАСАДИТЕ НА ОБЈЕКТОТ МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА ВО СКОПЈЕ

2018

Денковски Дамјан, Јосимовски Бојан, Лазаровски Димитар

за главниот проект на конструкцијата на објектот:

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗЛОЖБЕНО ПРОДАЖЕН САЛОН ЗА АВТОМОБИЛИ ВОЛВО ВО СКОПЈЕ

Станкова Елена, Христов Бобан, Панев Цанко, Манаилова Татјана С.

за конструкција на:

ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНО САНАЦИОНИ РАБОТИ НА МОСТ БР.1, Р.ВАРДАР НА ПАТ Р1105, ДЕЛНИЦА ДАВИДОВО-УДОВО