Претседател на ДГКМ

Проф. д-р Мери Цветковска

Извршен одбор

 • Проф. д-р Роберта Апостолска
 • Вонр. проф. д-р Ана Тромбева-Гаврилоска
 • Доц. д-р Дарко Наков
 • Андреа Серафимовски
 • Доц. д-р Коце Тодоров
 • д-р Соња Черепналковска
 • Ива Џагора
 • Даниел Цеков
 • Илија Марков

Надзорен одбор

 • Проф. д-р Грозде Алексовски
 • Проф. д-р Вероника Шендова
 • Силјан Михајловски

Суд на честа

 • Проф. д-р Петар Цветановски
 • Проф. д-р Зоран Ракичевиќ
 • Драги Данаилов

Уредник на списанието „Градежен конструктор“

 • Проф. д-р Голубка Н. Цветановска