Извод од статутот на ДГКМ

Член 11

член на ДГКМ може да биде секој полнолетен државјанин на Република Македонија - градежен конструктор - градежен инженер и техничар, или инженер и техничар од сродните технички струки кој што работно и професионално дејствува во областа на градежното конструкторство.

член на ДГКМ може да биде и градежен конструктор - странски државјанин по претходна препорака на двајца регистрирани членови на ДГКМ од Република Македонија.

членови на ДГКМ можат да бидат и студенти на техничките факултети на кои е застапена компонентата на градежното конструкторство, по препорака на двајца свои професори или асистенти, регистрирани членови на ДГКМ.

Член 12

член на ДГКМ се станува со поднесување на Пристапница и Изјава кои, во случај на престанок на членување или исклучување, задолжително се враќаат.

Во Пристапницата се наведуваат куси биографски податоци, податоци за стручниот односно научниот степен и податоци за професионалната работа и вработување во областа на градежното конструкторство.

Со Изјавата се потврдува спремноста за почитување на Статутот на ДГКМ, и особено чувањето на професионалниот углед и достоинство на Друштвото и градежната професија во целина.

Одлука за прием во членство на ДГКМ донесува Извршниот одбор.

Член 13

Член на Друштвото на градежните конструктори има права и должности:

 • доследно да го почитува и спроведува Статутот на ДГКМ и другите акти и одлуки што ги донесуваат Собранието, Извршниот одбор и другите органи на ДГКМ;<\li>
 • да избира и да биде избиран во органите на ДГКМ;<\li>
 • да дава предлози и да покренува иницијативи за работата и дејствувањето на ДГКМ и да учествува во нивната реализација;<\li>
 • да има увид во работењето и дејствувањето на ДГКМ;<\li>
 • да има увид и да ги користи научно-техничките и други информации со кои располага ДГКМ;<\li>
 • да го чува, заштитува и подигнува професионалниот углед и достоинство на другите членови на ДГКМ и на ДГКМ во целина.<\li>

Член 14

Членството во Друштвото на градежните конструктори на Македонија престанува:

 • со изјава на членот дека доброволно истапува од ДГКМ;
 • со исклучување од ДГКМ.

Одлука за престанок на членство во ДГКМ со исклучување донесува Судот на честа на ДГКМ.

Приговор на одлуката на судот на честа се поднесува до Собранието на ДГКМ. Одлуката на Собранието по приговорот е конечна.

Член 15

член на Друштвото на градежните конструктори на Македонија не може да биде лице кое:

 • не се придржува кон Статутот и другите акти на ДГКМ;
 • со својата професионална работа и однесување го нарушува угледот и достоинството на професијата или угледот на ДГКМ во целина;
 • заради лични цели или остварување на профит неаргументирано го нарушува професионалниот углед и достоинство на друг член на ДГКМ;
 • ги прикрива грешките и потешките последици што ги предизвикало во својата професионална работа и однесување или дало неточни или непотполни податоци за таа работа.