1991

Асист. д-р Голубка Нечевска- Цветановска

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - ИЗИИС, УКИМ, Скопје за научно-истражувачкиот труд:

„ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧКАТА ОТПОРНОСТ НА ПОСТОЈНИТЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИ ЗГРАДИ СО МАЛА И СРЕДНА КАТНОСТ“

Заеднички стручен тим

ГП БЕТОН - Скопје и Градежен факултет, УКИМ, Скопје
Главни проектанти: м-р Блаже Панов, дипл.град.инж. и Иван Андонов, дипл.град.инж. за главниот проект на конструкцијата на објектот:

СИЛОСИ ЗА КЛИНКЕР А.Д. ЦЕМЕНТАРНИЦА „УСЈЕ“ - СКОПЈЕ

1992

Изведувачки тим

ГРО М А В Р О В О - Скопје
Љубомир Тасев, дипл.град.инж., Мице Мајнов, дипл.град.инж., Петар Гулев, дипл.инж.арх, и Петар Петрушев, дипл.инж.арх. за изведбата на конструкцијата на објектот:

ПРИСТАНИШНА ЗГРАДА НА АЕРОДРОМОТ „АДЛЕР“ ВО СОЧИ, ССС

1993

Проф. д-р Светлана Петковска-Ончевска

Градежен факултет, УКИМ, Скопјеза научно-истражувачкиот труд:

„КРУТОСНИ И ЈАКОСНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АРМИРАНОБЕТОНСКИ СТОЛБОВИ СО ПРОМЕНЛИВА АКСИЈАЛНА СИЛА“

Проф. д-р Драги Велков

СЕИЗМО-ИНЖЕНЕРИНГ - Скопјеза главниот проект на конструкцијата на објектите:

ИНДУСТРИСКИ КОМПЛЕКС "ЖИТО-ЛУКС" ВО СКОПЈЕ

1994

Асист.д-р Живко Божиновски

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје за научно-истражувачкиот труд:

„НЕЛИНЕАРНО ОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕФАБРИКУВАНИ КРУПНО ПАНЕЛНИ АРМИРАНОБЕТОНСКИ СИСТЕМИ ЗА ДИНАМИЧКИ - СЕИЗМИЧКИ ТОВАРИ“

М-р Андреја Томов, дипл.град.инж.

ГП ПЕЛАГОНИЈА - ПЕЛАГОНИЈАПРОЕКТ - Скопјеза главниот проект на конструкцијата на објектот:

СПОРТСКА САЛА - КАВАДАРЦИ

Заеднички стручен тим на Катедрата за метални конструкции на Градежниот факултет - Скопје и ГТП ПРИЛЕПЕЦ - Прилеп, со координаторите Проф. м-р Симеон Танев и Петар Макески, дипл.град.инж. за инженеринг-изведбата на санацијата и реконструкцијата на објектот:

СПОРТСКА САЛА „МАКЕДОНИЈА“ ВО ПРИЛЕП

1995

Истражувачки тим на ИЗИИС

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје Проф. д-р Димитар Јуруковски, Проф. д-р Љубомир Ташков, Проф. д-р Предраг Гавриловиќ, Асист. м-р Методи Бојаџиев, и Димчо Мамучевски, дипл.ел.инж. за научно-истражувачкиот труд:

„ДИНАМИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА МОДЕЛ НА ОБЈЕКТОТ БАНКА ВО АЛМА АТА, КАЗАХСТАН, НА СЕИЗМИЧКА ВИБРОПЛАТФОРМА“

Владо Велиновски, дипл.град.инж.

ГП ГРАНИТ - Градилиште Делчево за изведбата на конструкцијата на објектот:

АРМИРАНОБЕТОНСКИ ВИЈАДУКТ НА ПАТОТ М27: БРАНА КАЛИМАНЦИ, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА