1986

Асист. д-р Санде Атанасовски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје, за научно-истражувачкиот труд:

„ВЛИЈАНИЕ НА ДОЛГОТРАЈНИТЕ ДЕЈСТВА ВРЗ ГРАНИЧНИТЕ СОСТОЈБИ НА ПРЕДНАПРЕГНАТИТЕ КОНСТРУКЦИИ“

1987

Никола Пајевиќ, дипл.град.инж.

ГП МАВРОВО - Скопје, за изведбата на конструкцијата на објектот:

АРМИРАНОБЕТОНСКИ МОСТ ПРЕКУ РЕКА БОЈАНА - УЛЦИЊ

1988

Асист. д-р Зоран Десовски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје, за научно-истражувачкиот труд:

„ПОПРЕЧНА РАСПРЕДЕЛБА НА НАТОВАРУВАЊАТА КАЈ МОСТОВИТЕ СО ПОГОЛЕМ БРОЈ ГЛАВНИ НОСАЧИ ВО НАПРЕЧНИОТ ПРЕСЕК“

Признание на СДГКЈ за најдобро конструкторско остварување во 1988 г

1989

Јосиф Калајлиоски, дипл.град.инж.

ГП БЕТОН - Скопје, за изведбата на конструкцијата на објектот:

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАФТА ВО БАГДАД - ИРАК

1990

Проф. д-р Тихомир Николовски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје, за научно-истражувачкиот труд:

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ОСНОВИ ЗА АНАЛИЗА НА СТАБИЛНОСТА НА ЦЕНТРИЧНО ПРИТИСНАТИ СТАПОВИ ОД ЛАДНО ОБЛИКУВАНИ ЦЕВКАСТИ ПРОФИЛИ“

Изведувачки тим

ГП БЕТОН - Скопје, за изведбата на конструкцијата на објектот:

АРМИРАНОБЕТОНСКИ МОСТ ПРЕКУ РЕКА ВАРДАР НА АВТОПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ КАЈ ТИТОВ ВЕЛЕС