1996

Љупчо Димитриевски

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ПРИЛОГ ВО ТЕОРИЈАТА НА КРИТИЧНА СОСТОЈБА ПРИ АНАЛИЗА НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ ПОЧВИ

Злате Јанакиевски, Љубомир Димитровски, Горан Мицев

ГП БЕТОН А.Д., РЕ I градилиште - Скопје
за изведбата на конструкцијата на објектот:

ПРЕЛИВЕН ОРГАН НА БРАНАТА НА ХИДРОЕЛЕКТРАНАТА „КОЗЈАК“

1997

Васил Витанов

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ТЕОРИСКА АНАЛИЗА НА ФУНКЦИЈАТА НА НАПРЕГАЊАТА ВО ПРОБЛЕМОТ НА ИНТЕРАКЦИЈА ПОЧВА - КОНСТРУКЦИЈА

ГРАНИТПРОЕКТ - ГРАНИТ ДООЕЛ - Скопје
ЕЕ МАВРОВОПРОЕКТ, АДГ МАВРОВО - Скопје

посебно признание на ДГКМ

КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА АВТОПАТОТ и ОБЈЕКТИТЕ НА АВТОПАТОТ Е-65 МЕЃУ СКОПЈЕ и ТЕТОВО

1998

Вероника Шендова

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

СЕИЗМИЧКО ЗАЈАКНУВАЊЕ И САНАЦИЈА НА ВИЗАНТИСКИ ЦРКВИ (IX до XIV век) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1999

Владо Мицов

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

РАЗВОЈ НА СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛА НА ВИБРАЦИИ И СМАЛУВАЊЕ НА СЕИЗМИЧКИОТ РИЗИК НА МОСТОВСКИТЕ КОНСТРУКЦИИ

Елена Думова-Јовановска

посебно признание на ДГКМ за научно-истражувачкиот труд:

КРИВИ НА ПОВРЕДЛИВОСТ ЗА АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ ВО ВИСОКОГРАДБАТА

2000

Лилјана Денковска

Градежен факултет, УКИМ, Скопје
за научно-истражувачкиот труд:

ВЛИЈАНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ ПОМЕСТУВАЊА НА ОДГОВОРОТ НА СКЕЛЕТНИ АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ